REGULAMIN KONKURSU DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH ORAZ KLIMATYZACYJNYCH „MOVEAIR”


 


§1 Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Konkursu „MoveAir”, zwanego dalej Konkursem, jest Rosenberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 200, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 211166, NIP 534-22-60-540, zwana dalej Organizatorem. Kontakt z organizatorem jest możliwy również za pośrednictwem poczty e-mail  biuro@rosenberg.pl oraz pod numerem telefonu (+48) 22 720 67 73.

  2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

  3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

  4. Konkurs będzie trwał od 18 grudnia 2019 roku i kończy się 31 maja 2021 roku.

  5. Informacje o Konkursie będą dostępne pod adresem: https://rosenberg.pl/moveair/.§2 Uczestnicy Konkursu
  1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – prowadząca działalność gospodarczą w zakresie projektowania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, która:

   a) posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

   b) przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami § 3,

   c) zaakceptowała niniejszy Regulamin.

  2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie we własnym imieniu i na swoją rzecz. Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie w imieniu podmiotu trzeciego, przy wykorzystaniu konta innego podmiotu, ani przy wykorzystaniu konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane, niż prawdziwe korzystającego z tego konta.

  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie najbliższej rodziny ww. podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub opieki.

  4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.§3 Przystąpienie do Konkursu 1. Uczestnik może przystąpić do Konkursu po rejestracji w systemie informatycznym MoveAir (zwanym dalej „Systemem Informatycznym”) za pośrednictwem strony internetowej https://rosenberg.pl/moveair/register.

 2. Rejestracja Uczestnika w Systemie Informatycznym następuje poprzez wypełnienie przez niego Formularza Rejestracyjnego dostępnego pod adresem, o którym mowa w ust. 1. O fakcie dokonania rejestracji Uczestnik zostaje powiadomiony poprzez wysłanie do niego przez Organizatora wiadomości e-mailowej na adres e-mailowy wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji.

 3. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i zaakceptowania wszystkich jego postanowień  poprzez zaznaczenie podczas rejestracji w Systemie Informatycznym oświadczenia o treści: „Potwierdzam, że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu konkursu „Moveair” i akceptuję jego treść”.

 4. Akceptując Regulamin, Uczestnik zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz potwierdza spełnienie wszystkich warunków uprawniających do udziału w Konkursie.

 5.  Po rejestracji dla Uczestnika automatycznie zakładane jest w Systemie Informatycznym konto punktowe. Od momentu rejestracji i aktywacji e-mailowej przez Uczestnika, konto punktowe dla Uczestnika jest już aktywne.

 6. W Konkursie nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy w trakcie rejestracji konta do Konkursu podali nieprawdziwe lub niekompletne dane.

 7. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Organizatora o każdej zmianie danych podanych przy rejestracji. Zmiany danych Uczestnik dokonuje przez wprowadzenie nowych danych w Systemie Informatycznym po zalogowaniu do jego konta.


§4 Zasady Konkursu
  1. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest zaprojektowanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej z wykorzystaniem produktów Rosenberg Polska sp. z o.o. (dalej: „Produkty”) i wprowadzenie do Systemu Informatycznego zestawienia Produktów sporządzonego w formie pliku Excel (dalej: „zestawienie Produktów”/’zestawienie”) lub podanie numery oferty handlowej przygotowanej przez Organizatora na podstawie zestawienia produktów wskazanych w projekcie.

  2. Przez Produkty rozumie się produkty oferowane do sprzedaży przez Rosenberg Polska sp. z o.o. w chwili wprowadzenia projektu do Systemu Informatycznego.

  3. Każdy Uczestnik może w okresie trwania Konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 6, wprowadzić do Systemu Informatycznego nieograniczoną liczbę zestawień Produktów.

  4. Organizator nie uwzględni zestawienia Produktów, jeżeli poweźmie uzasadnione wątpliwości co do faktycznego zaprojektowania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, o której mowa w ust. 1, z wykorzystaniem Produktów wskazanych w tym zestawieniu.

  5. Organizator po weryfikacji  wprowadzonego przez Uczestnika zestawienia Produktów za każde nowo wprowadzone zestawienie nalicza punkty po uprzedniej weryfikacji. Punkty, zwane również różami (1 punkt = 1 róża), naliczane są według wartości Produktów wskazanych w zestawieniu, wg cen katalogowych i zastosowanych do danego projektu, zgodnie z następującym systemem naliczania punktów:

   Wartość projektu netto w € wg cen katalogowych dzielona jest na 165.
   Przykład:

   Wartość projektu = 1750 €
   Liczba róż: 1750 / 165 = 10,6

   W przypadku sum z wartościami po przecinku równymi lub większymi od 0,5 zaokrąglamy w górę do pełnych róż, czyli przyznajemy w tym przypadku 11 róż.
   Przesłane zestawienia produktów wyceniane są przez naszych doradców techniczno-handlowych.

   Progi punktowe po których można odebrać nagrodę:
   Ilość róż / Kwota
   10 róż / 20 zł
   15 róż / 35 zł
   25 róż / 50 zł
   50 róż / 100 zł
   100 róż / 200 zł
   150 róż / 300 zł
   200 róż / 400 zł
   300 róż / 600 zł
   500 róż / 1000 zł
   powyżej 500 róż / 2000 zł

   Organizator może czasowo zmienić zasady nagradzania punktami wybranych Produktów objętych Konkursem wprowadzając za ich udział w zestawieniu inne przeliczniki punktowe np. w ramach super promocji 20 pkt za wykorzystanie w projekcie wytypowanych Produktów.
   Organizator powiadomi Uczestnika o zmianie przeliczników na promocyjne, na stronie internetowej Konkursu oraz e-mailowo na adres mailowy podany przez Uczestnika przy rejestracji, nie później niż 3 dni przed wprowadzeniem zmian.

  6. O liczbie punktów przyznanych za wprowadzone zestawienie Uczestnik może dowiedzieć się dzięki licznikowi punktów w Systemie Informatycznym. W przypadku nieuwzględnienia zestawienia Organizator drogą wewnątrzsystemowej wymiany wiadomości przy każdym zgłoszonym zestawieniu, zawiadomi Uczestnika o jego nieuwzględnieniu i przyczynach jego nieuwzględnienia.

  7. Każdy Uczestnik może sprawdzić liczbę zgromadzonych przez siebie punktów w dowolnym czasie, logując się w Systemie Informatycznym. Punkty gromadzone są na indywidualnym koncie punktowym Uczestnika w Systemie Informatycznym i nie mogą być wymieniane na gotówkę, przekazywane osobom trzecim lub łączone z punktami innych Uczestników.

  8. Na stronie internetowej Konkursu udostępniany jest Ranking Uczestników z liczbą przydzielonych im punktów – dostępny dla wyłącznie na osób zarejestrowanych i zalogowanych do Systemu Informatycznego.

  9. Uczestnik Konkursu może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie. W tym celu powinien przesłać Organizatorowi skan oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail: moveair@rosenberg.pl. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji. O otrzymaniu przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji Uczestnik jest powiadamiany e-mailem zwrotnym. Z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji jego dane zostaną usunięte z Systemu Informatycznego, o czym Uczestnik jest powiadamiany przez Organizatora e-mailem zwrotnym.§5 Nagrody w Konkursie
  1. W Konkursie przyznawana jest nagroda główna i nagrody rzeczowe (zwane dalej razem: nagrodami).

  2. Pięciu Uczestników Konkursu, którzy na dzień zakończenia Konkursu wskazanym w § 1 ust. 4, zgromadzą największą liczbę punktów otrzyma nagrodę główną   – wycieczkę do Muzeum Mercedesa-Benz w Stuttgarcie o  szacowanej wartości ok 5,000 zł brutto za osobę

  3. O przyznaniu nagród rzeczowych decyduję sam Uczestnik, przesyłając decyzję w wiadomości e-mail na adres moveair@rosenberg.pl, uprzednio sprawdzając czy posiada wystarczającą ilość zebranych punktów umożliwiającą jej przyznanie.

  4. Nagrody przyznane w Konkursie nie mogą być wymienione na ich równowartość pieniężną, ani na inne rzeczy. Uczestnik nie ma prawa do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród, ani do przeniesienia prawa do nagród na rzecz podmiotów trzecich.

  5. Nagrodzony Uczestnik może zrzec się przyznanej mu nagrody , jednakże w zamian nie może żądać ekwiwalentu pieniężnego ani innej nagrody bądź usługi.

  6. Wizerunek nagród umieszczonych na stronie Konkursu oraz innych materiałach reklamowych Organizatora może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

  7. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany nagród, w czasie trwania Konkursu. Informacje o zmianie nagród będą podane na stronie internetowej Organizatora i Konkursu „MoveAir” na 30 dni przed ich wprowadzeniem. Informacje o aktualnych nagrodach w Konkursie dostępne będą na stronie internetowej Konkursu i w materiałach reklamowych.

  8.  Organizator informuje, że: nagrody wydane w Programie podlegają opodatkowaniu wedle zasad powszechnie obowiązujących, a Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% nagrody – w takim przypadku, Uczestnik obok nagrody otrzyma od Organizatora Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną, o wartości odpowiadającej należnościom podatkowym wynikającym z otrzymania przez Uczestnika nagrody. Wartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody, jaki i podatku od dodatkowej nagrody pieniężnej, do pobrania których od Uczestnika jako płatnik zobowiązany jest Organizator Konkursu, zostanie potrącona przez Organizatora Konkursu z wartością dodatkowej nagrody pieniężnej.        

  9. Aktualna lista nagród rzeczowych w Konkursie udostępniona jest na stronie głównej Systemu Informatycznego rosenberg.pl/moveair.§6 Odbiór nagród
  1. Organizator poinformuje Uczestnika o przyznaniu mu nagrody przesyłając wiadomość e-mail na podany przez Uczestnika przy rejestracji adres e-mailowy.

  2. Uczestnik zobowiązany jest, za pośrednictwem wiadomości e-mailowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, do przekazania Organizatorowi adresu, na który ma zostać doręczona nagroda oraz danych niezbędnych do dokonania rozliczeń podatkowych.

  3. Gwarantowane n agrody rzeczowe są dostarczane do Uczestników za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub przedstawiciela Organizatora (zwanych dalej „Doręczycielem”). Dostarczenie nagród odbędzie się na koszt Organizatora.  Nagrody wysyłane będą na adres wskazany przez Uczestnika w wiadomości e-mailowej, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora Konkursu informacji, o których mowa w ust. 2.

  4. Brak udzielenia informacji, o których mowa w ust. 2, podanie nieprawidłowych danych lub przekroczenie czasu na odpowiedź, powoduje utratę prawa do nagrody gwarantowanej.

  5. Osoba upoważniona do odbioru nagrody ma obowiązek odbierając nagrodę potwierdzić jej dostarczenie własnoręcznym podpisem. Osoba upoważniona do odbioru nagrody składając podpis potwierdza odbiór nieuszkodzonej nagrody oraz zgodności danych zawartych w nocie wysyłkowej lub innym dokumencie potwierdzającym wydanie nagrody.

  6. Osoba upoważniona do odbioru nagrody ma obowiązek w momencie odbierania nagrody sprawdzić, czy jest ona kompletna i nie posiada wad fizycznych.

  7. Przyjmuje się, że osoba odbierająca nagrodę pod adresem wskazanym zgodnie z ust. 2, jest osobą upoważnioną do odbioru nagrody.§7 Odpowiedzialność Organizatora Konkursu
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych Uczestników, w tym za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli Uczestnik podał nieprawidłowy adres do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody, wynikające z podania nieprawdziwych danych, w szczególności błędnego podania przez Uczestnika adresu, na który to adres została wysłana lub dostarczona nagroda.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niezgodne z prawdą wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Uczestników.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz strony Konkursu i Systemu Informatycznego.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony Konkursu i Systemu Informatycznego.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:

   a) nie spełniają wymagań, o których mowa w § 2, § 3 i § 4 Regulaminu,

   b) ingerują w mechanizm przeprowadzenia Konkursu,

   c) tworzą fikcyjne konta w Systemie Informatycznym,

   d) jeżeli w stosunku do ich projektu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej lub zestawienia Produktów zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności związane z naruszeniem praw autorskich.  1. O fakcie wykluczenia z Konkursu Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora e-mailem wysłanym na adres Uczestnika wskazany w Formularzu rejestracyjnym. W takim wypadku punkty z udziału w Konkursie zostaną anulowane.

  2. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do zasadności udziału Uczestnika w Konkursie oraz prawidłowości jego aktywności Organizator będzie uprawniony do komunikowania się z Uczestnikiem celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

  3. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wysokości wartości rynkowej nagrody przyznanej Uczestnikowi.§8 Postępowanie reklamacyjne
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu, w tym przyznawania nagród, winny być zgłaszane Organizatorowi na adres e-mail moveair@rosenberg.pl - z adresu e-mailowego wskazanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko albo firmę i dokładny adres Uczestnika, dopisek „Konkurs MoveAir – reklamacja”, jak również opis reklamowanego zdarzenia oraz oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany e-mailem zwrotnym wysłanym na adres e-mailowy wskazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym.

  4. Uczestnik Konkursu, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja została uznana tylko w części lub nie została uznana przez Organizatora może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.§9 Wady nagród
  1. Uczestnik w momencie odbierania gwarantowanej nagrody rzeczowej ma obowiązek sprawdzić czy jest ona sprawna, kompletna i czy nie posiada wad. W razie stwierdzenia wad fizycznych nagrody lub uszkodzeń mechanicznych przesyłki Uczestnik powinien odmówić jej przyjęcia i powiadomić o tym fakcie Organizatora Konkursu e-mailowo na adres moveair@rosenberg.pl z adresu e-mailowego wskazanego przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym.

  2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nagrody lub uszkodzenia mechaniczne przesyłki w przypadku przyjęcia przesyłki lub braku zgłoszenia wad lub uszkodzeń zgodnie z ust. 1.

  3. Reklamacje dotyczące wad ukrytych nagród nieposiadających gwarancji producenta będą przyjmowane przez Organizatora w terminie do 30 dni od daty dostarczenia nagrody Uczestnikowi. Fakt wykrycia ukrytej wady fizycznej Uczestnik zgłasza Organizatorowi Konkursu w w/w terminie wysyłając wiadomość e-mail na adres moveair@rosenberg.pl z adresu e-mailowego wskazanego przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym i przesyłając nagrodę na adres Organizatora Konkursu Rosenberg Polska sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa na koszt Organizatora Konkursu.

  4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora Konkursu zwrotu reklamowanej nagrody. Uczestnik składający reklamację będzie informowany o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji drogą e-mailową na adres podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. W przypadku uznania reklamacji nowa nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana, nagroda, która została wysłana do Organizatora Konkursu zostanie odesłana do Uczestnika na jego koszt. Również koszty złożenia reklamacji i przesłania reklamowanej nagrody do Organizatora będą w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym obciążać Uczestnika.

  5. Reklamacje dotyczące nagród, które zostaną przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

  6. Postanowień regulujących postępowanie reklamacyjne dotyczące jawnych i ukrytych wad fizycznych nagród nie stosuje się do tych nagród, które dostarczone zostały Uczestnikowi przez Organizatora wraz z kartami gwarancyjnymi i których naprawy wykonywane są przez punkty serwisowe autoryzowane przez producentów lub dostawców tych nagród.

  7. Organizator nie będzie przyjmował od Uczestników żadnych zwrotów nagród nieuszkodzonych i nie zawierających wad oraz tych, których uszkodzenia lub wady powinny być usuwane przez sieci serwisowe wyznaczone przez producentów lub dostawców nagród.§10 Przetwarzanie danych osobowych 1. Organizator będzie administratorem danych osobowych Uczestnika i będzie je przetwarzał w celu wykonania zobowiązań wynikających z Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te będą przetwarzane do momentu zrezygnowania przez Uczestnika z udziału w Konkursie.    

 2. Ponadto Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) do chwili przedawnienia tych roszczeń.

 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na otrzymywanie informacji handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu marketingu produktów Organizatora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody czy złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres rodo@rosenberg.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 4. Dane osobowe Uczestnika zostaną udostępnione pracownikom i współpracownikom Organizatora oraz dostawcom usług, w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Organizatora oraz Doręczycielowi, w zakresie niezbędnym do realizacji celów o których mowa w pkt 1-3. Ponadto w wyjątkowych sytuacjach dane mogą być udostępniane organom administracji publicznej lub organom ścigania, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, na zasadach określonych w RODO. Ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Organizatora a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych osobowych wymaganych podczas rejestracji na stronie internetowej https://rosenberg.pl/moveair/register jest niezbędne do udziału w Konkursie.

 7. Uczestnik nie będzie podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji co do jego praw, w tym profilowaniu.

 8. Organizator może przetwarzać dane osobowe pracowników bądź współpracowników takiego Uczestnika jako osób kontaktowych. W takiej sytuacji obowiązek przekazania właściwych informacji o przetwarzaniu danych osobowych tych osób spoczywa na Uczestniku.


§11 Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zamieszczona będzie na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.rosenberg.pl/moveair w materiałach reklamowych, co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmiany. Zmiany obowiązywać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

  2. Wcześniejsze niż określone w § 1 ust. 4 zakończenie Konkursu jest możliwe jedynie po ogłoszeniu informacji o jego wcześniejszym zakończeniu i poinformowaniu o tym wszystkich Uczestników Konkursu nie później niż 30 dni przed dniem wcześniejszego zakończenia Konkursu.

  3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

  4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.

  5. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Konkursu.