Zgłoś uwagę

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

Wprowadzenie i definicje

 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) stanowią ogólne warunki Umów Sprzedaży w rozumieniu art. 384 k.c. zawieranych przez firmę Rosenberg Polska sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 200, 02-486 Warszawa, NIP 534-226-05-40, REGON 015756887, KRS 0000211166, zwaną dalej „Sprzedającym”, o ile nie uzgodniono na piśmie inaczej, za pomocą odrębnych Umów.
 • OWS znajdują zastosowanie do Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 584).
 • Podmiot, z którym Sprzedający zawarł lub będzie zawierał umowę sprzedaży zwany jest dalej „Nabywcą”.
 • Inaczej brzmiące warunki zakupu ustalone przez Nabywcę nie stają się treścią umowy poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia nawet wtedy, gdy Sprzedający wyraźnie im się nie sprzeciwił, o ile nie zostały uznane przez Sprzedającego na piśmie.
 • Składając zamówienie Nabywca uznaje niniejsze OWS.
 • Jeśli Nabywca nie zgadza się z OWS zobowiązany jest niezwłocznie, przed złożeniem zamówienia powiadomić o tym Sprzedającego.
 • Każda ze Stron ma prawo odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku sprzeczności OWS z postanowieniami Umowy Sprzedaży, postanowienia Umowy Sprzedaży mają charakter nadrzędny.
 • Każda ze Stron, na żądanie drugiej Strony, zobowiązana jest dostarczyć dokumenty weryfikacyjne (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym (REGON), numerze identyfikacji podatkowej (NIP), aktualny wpis do KRS, upoważnienie do składania zamówień, jeśli nie wynika ono z KRS).
 • Wykonanie postanowień jest równoznaczne z zapewnieniem, iż dane wynikające z tych dokumentów są aktualne. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wzorów, kosztorysów, prawa własności i praw autorskich.
 • Materiały związane z Umową Sprzedaży mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

Produkty

 • Dane techniczne produktów zamieszczone przez Sprzedającego na stronie www.rosenberg.pl oraz w katalogach i materiałach marketingowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oferowanych produktów, w tym zmian technicznych.
 • Umieszczenie przez Sprzedającego informacji o produkcie nie jest równoznaczne z jego dostępnością.

Zamówienia

 • Zamówienie musi mieć formę pisemną.
 • Zamówienie musi zawierać dane Nabywcy, dane osoby składającej zamówienie oraz dane dotyczące zamawianych produktów (zgodne z nomenklaturą Sprzedającego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktów oraz ich ilość), adres miejsca dostawy.
 • Zamówienie może być składane za pomocą poczty elektronicznej (email) lub osobiście.
 • W przypadku ustalenia przez strony konieczności wpłaty zadatku, za termin złożenia zamówienia uważa się termin zaksięgowania wpłaty przez Nabywcę.

Potwierdzenie zamówienia

 • Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia. Przez ten okres Nabywca związany jest zamówieniem. Brak odpowiedzi Sprzedawcy przez 5 dni roboczych skutkuje unieważnieniem zamówienia.
 • Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia i jego realizacji.
 • W przypadku gdy brak jest możliwości dostarczenia towaru w czasie lub ilości określonej w zamówieniu, Strony zobowiązują się do ustaleń odnośnie nowych warunków dostawy. Ostateczne ustalenia zostają przesłane przez Sprzedawcę w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej.
 • Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia, jeśli Nabywca zalega z płatnością za wcześniejsze zobowiązania wobec Sprzedającego.

Zawarcie umowy

 • Umowę pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą uznaje się za zawartą z chwilą doręczenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o ile zawiera ono wszystkie istotne elementy zawarte w zamówieniu Nabywcy.
 • W przypadku, gdy potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera drobne zmiany lub uzupełnienia nie zmieniające w sposób istotny treści zamówienia złożonego przez Nabywcę, Nabywca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin do pisemnej akceptacji zmienionych warunków umowy, pod rygorem nieważności zamówienia.
 • Jeśli termin dostawy zawarty w potwierdzeniu zamówienia przekracza termin proponowany przez Nabywcę, Nabywca może odwołać zamówienie w czasie 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia.
 • Od chwili zawarcia umowa ma charakter prawomocny.

Ceny i płatności

 • Ceny produktów na stronie internetowej Sprzedawcy podawane są w EUR i nie stanowią oferty.
 • Zawarta w potwierdzeniu realizacji zamówienia cena podawana jest w EUR i w tej walucie może zostać uregulowana. Płatność w PLN powinna zostać zrealizowana zgodnie z kursem średnim waluty według Tabeli Kursów NBP, obowiązującym w dniu poprzedzającym wystawienie końcowej faktury VAT.
 • Ceny produktów skalkulowane loco magazyn Hellman Worldwide Logistics Polska sp. z o.o., ul. Sokołowska 10, 05-090 Raszyn. Koszt przewoźnika na miejsce przeznaczenia zostaje doliczony do faktury proforma dostarczanej wraz potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, o ile nie uzgodniono inaczej.
 • W przypadku, gdy towar odbierany jest z magazynu Hellman Worldwide Logistics Polska sp. z o.o., ul. Sokołowska 10, 05-090 Raszyn przez Nabywcę, jest on zobowiązany do wcześniejszego zgłoszenia danych dotyczących osoby odbierającej towar.
 • W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Nabywca zapłaci Sprzedającemu odsetki karne w wysokości ustawowej. Prawo zatrzymania płatności lub potrącenia roszczeń przysługuje Nabywcy tylko wtedy, kiedy jego roszczenia zostały uznane za bezsprzeczne i prawomocne.

Termin dostaw

 • Termin dostawy wynika z uzgodnień Stron.
 • Wiążący dla Stron termin dostawy określony jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, o ile wszystkie zobowiązania Nabywcy zostały wypełnione.
 • Jeśli wysyłka lub odbiór przedmiotu dostawy opóźnia się z przyczyn, za które odpowiada Nabywca, to po upływie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia gotowości wysyłki (względnie gotowości do odbioru) kosztami magazynowymi powstałymi przez to opóźnienie Sprzedający obciąży Nabywcę.
 • Jeśli niedotrzymanie terminu dostawy zostaje spowodowane siłą wyższą, sporami zbiorowymi lub innymi wydarzeniami, na które Sprzedający nie ma wpływu, to okres dostawy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu. Sprzedający poinformuje Nabywcę tak szybko jak będzie to możliwe o rozpoczęciu i zakończeniu tego rodzaju okoliczności.
 • Nabywca zapewni w ustalonym terminie i miejscu dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia towaru lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłaty za towar i transport.
 • Nabywca zobowiązany jest przed rozładunkiem, na podstawie dokumentów przewozowych, sprawdzić kompletność dostawy oraz brak uszkodzeń mogących powstać w trakcie transportu. Brakujące części lub uszkodzenia muszą natychmiast zostać odnotowane w dokumentach przewozowych przez kierowcę dostawy.

Zwroty

 • Nabywca ma prawo dokonać zwrotu produktu, jeśli jego dostawa jest wynikiem błędu Sprzedającego.
 • Zwrot towaru, który został dostarczony zgodnie z Umową Sprzedaży może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie na podstawie pisemnego uzgodnienia Stron. Sprzedający zastrzega możliwość odmowy na zwrot towaru. Z możliwości zwrotu wykluczone są urządzenia produkowane na specjalne zamówienie.
 • Nabywca może zwracać towary, które spełniają łącznie następujące warunki: od czasu dostawy nie minęło więcej niż 2 miesiące, produkt nie został wcześniej zamontowany, produkt jest kompletny, zapakowany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu i możliwa jest jego sprzedaż.
 • Za wyjątkiem zwrotów spowodowanych błędem Sprzedającego, wszystkie pozostałe zwroty realizowane są na koszt Nabywcy.
 • Za wyjątkiem zwrotów spowodowanych błędem Sprzedającego, wszystkie pozostałe zwroty wiążą się z zatrzymaniem opłaty storno oraz kosztów ponownego magazynowania w wysokości 30% wartości netto zwracanego towaru.
 • W przypadku zwrotu towaru niespełniającego wymagań, Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru, względnie odesłania towaru do Nabywcy. Wszystkie wynikające z tego tytułu koszty ponosi Nabywca.

Warunki gwarancji

 • Warunki gwarancji określa dokument OWG dostępny na stronie www.rosenberg.pl

Odpowiedzialność

 • Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu wydania go z magazynu.
 • W przypadku wydania towaru przewoźnikowi, odpowiedzialność za towar przechodzi na przewoźnika (art. 788, 789), aż do chwili wydania go Nabywcy.
 • Z chwilą odebrania dostawy odpowiedzialność za towar ponosi Nabywca.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z winy przewoźnika.
 • Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona (art. 558 §1 k.c.)
 • Żadna ze Stron nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli wynika ono z okoliczności spowodowanych siłą wyższą, zdarzeniami losowymi, opóźnieniami w dostawie surowców, przerwami w dostawie energii, decyzjami organów administracji publicznej, zamianami przepisów prawnych itp.
 • Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie poczty email. W przypadku wątpliwości Strony zobowiązują się do niezwłocznego kontaktu telefonicznego.

Postanowienia końcowe

 • Wszelkie sprawy sporne wynikające z umów zawieranych na podstawie niniejszych OWS rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 • W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Data wprowadzenia: 28.11.2016 r.